Danışmanlıkta Etik Kodlar

Danışmanlıkta Etik Kodlar

Danışmanlıkta Etik Kodlar

                                                    YAŞAM ATÖLYESİ EĞİTMEN, KOÇ VE DANIŞMAN ETİK STANDARTLARI

Önsöz

Bu etik standartlar şu andaki ve ilerideki Eğitmen, Koç ve Danışmanlar ve onların hizmet verdiği kişilere etik sorumlulukların özünü açıklamaktadır.

 

Genel Kavramlar

A-1

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar; Yaşam Atölyesi’nin yaklaşım tarzı ve misyonu doğrultusunda, eğitim, kişisel gelişim ve danışmanlık süreçleri ile etkileşimde bulundukları insanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Kendini yetiştirme, danışmanın kariyeri boyunca sürekli devam eder. Eğitmen, Koç ve Danışmanlar, hizmet ettikleri danışanlara ve hizmetlerini gerçekleştirdikleri kurumlara karşı sorumludurlar. Eğitmen, Koç ve Danışmanlar aynı zamanda en yüksek kapasitede profesyonel hizmetler sağlayan kendi merkez, organizasyon ve kurumlarına yardım etmek için gayret ederler. Bir kurum içerisinde istihdam edilmesi Kişisel dönüşüm danışmanının kurumun genel politikaları ve ilkeleri ile hemfikir olduğunu gösterir. Bu nedenle, Kişisel dönüşüm danışmanının çalışma faaliyetleri kurumun amaçlarıyla uyum içindedir. Eğer, birlikte gösterilen çabaya rağmen, Kişisel dönüşüm danışmanı danışanların olumlu yetişmesine ve gelişmesine vesile olan kurum politikasındaki değişikliklere yol açan kabul edilebilir davranış standartları konusunda işveren ile bir anlaşmaya varamazsa, o zaman var olan yakın ilişkiyi sonlandırmak ciddi şekilde düşünülmelidir.

A-2

Meslektaşlar arasında her zaman için etik davranışlar beklenmelidir. Erişilebilir bilgi meslektaşların etik davranışları konusunda bir şüphe uyandırdığında belgeli danışmanlar bu durumu düzeltme girişiminde bulunmalıdır. Böyle bir davranış ilk olarak kendi kurumunun kanallarını kullanır daha sonra da Yaşam Atölyesi tarafından tespit edilen prosedürleri kullanır.

A-3

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar sahip oldukları yetkinlikleri aşan özellikleri ne iddia edebilirler ne de ima edebilirler hatta başkaları tarafından bu özelliklerin bile bile yanlış tanıtılmasını düzeltmekle sorumludurlar.

A-4

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar sadece belge ve eğitimlerinin tanımladığı ( yapabilecekleri) hizmetleri içeren görevleri kabul ederler.

A-5

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar yeterliklerinin kişilerin yaşam kalitesini  “olumlu yönde etkileyici" bir yardımcılık olduğunun bilincinde olup, uzman psikolojik danışman veya da psikoterapist olmadığının bilincindedirler.

A-6

Müşterilerle olan cinsel yakınlık etik değildir. Eğitmen, Koç ve Danışmanlar, danışanları ya da eski danışanları ile cinsel, fiziksel ya da romantik açıdan yakın olamaz.

A-7

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar kasten ya da tekrarlanan cinsel temelli yorumlar, el kol hareketleri ya da fiziksel temas olarak tanımlanan cinsel tacize göz yummazlar ya da kendileri hiçbir şekilde bu tür tacizde bulunamaz.

A-8

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar kendi kişisel ya da iş konusundaki sorunlarını danışmanlık ilişkisi içerisine getirmekten kaçınırlar. Ayrımcılığın ve önyargının (örn. yaş, sakatlık, etnik köken, cinsiyet, ırk, din ya da cinsel tercih temelli önyargılar) etkisi altında olduğunun farkına varmasıyla, Eğitmen, Koç ve Danışmanlar, danışanın bireysel haklarını ve kişisel saygınlığını korur.

A-9

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar her zaman davranışlarından dolayı sorumludurlar. Şunun bilincinde olmalılar ki, yaptıkları her hareket ve davranış mesleki dürüstlüğün kendisine yansımaktadır ve uygun olmadığı zaman, bu alana ve Yaşam Atölyesi’ne yönelik kamu güvenini sarsabilecektir. Eğitmen, Koç ve Danışmanlar halkın güvenini korumak için, Eğitmen, Koç ve Danışmanlar kabul edilmiş ahlaki standartları açıkça ihlal edecek davranışlardan kaçınırlar.

A-10

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar, kendi tavsiyelerinin ve hareketlerinin başkalarının yaşamlarını değiştirebileceği için sosyal sorumluluk taşırlar. Eğitmen, Koç ve Danışmanlar, kendi etkilerinin tam olarak farkında olmalılar ve etkilerini kötüye kullanılmasına yol açacak kişisel, sosyal, örgütsel, finansal ya da politik durumlara ya da baskılara karşı tetikte olmalıdırlar.

A-11

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar tarafından sınıf eğitimi, halka açık seminerler, gösteriler, yazılı makaleler, radyo ya da televizyon programları ya da medyanın diğer araçları aracılığıyla sağladıkları ürün ya da hizmetlerin Bölüm A ile H arasında bahsedilen bu standartları karşılaması zorunludur.

 

Bölüm B:Eğitmen, Koç ve Danışman – Danışan İlişkileri

B.1

Danışman, danışanın seçme özgürlüğü ihtiyacını mutlaka kabul etmelidir. Mümkün olmayan koşullar altında, danışman danışanların seçme özgürlüğünü sınırlandırabilecek şartlarından haberdar etmek zorundadır.

B.2

Danışmanın ilk yükümlülüğü bireysel olarak ya da bir grup ilişkisi içinde yardım alan danışan ve danışanların dürüstlüğüne saygı duymak ve refah seviyesini yükseltmektir. Bir grup ortamında, danışman bireyleri grup içerisindeki etkileşim sonucu oluşabilecek fiziksel ve /ve ya psikolojik travmaya karşı korumak için makul düzeyde önlemler almakla sorumludur.

B.3

Danışman danışana yardım ilişkisine başladığında ya da daha önce ilişkiyi etkileyebilecek amaçlar, hedefler, teknikler, prosedür kuralları ve kısıtlamalardan haberdar etmek zorundadır.

B.4

Yardım ilişkisi içinde, danışman ilişkinin samimiyetinin farkındadır, danışana saygısını sürdürür ve danışan pahasına danışmanın ihtiyaçlarını karşılamaya çabalayan hareketlerden kaçınır.

B.5

Yardım ilişkisi ve sonucundaki bilgiler gizli kalmalıdır, danışmanın yükümlülükleri ve iş sahası ile tutarlı olmalıdır. Bir grup ortamında, danışman tüm grup katılımcılarının açıklamaları ile ilgi var olan gizlilik normlarına uymalıdır.

B.6

Danışman bir danışan hakkında Yaşam Atölyesine danışabilir.

B.7

Danışman danışana yardımcı olma konusunda yetersiz kaldığını tespit ederse, danışmanla yardım ilişkisinin başlamasından kaçınmalı ya da derhal bu ilişkiyi sona erdirmelidir. Danışanı yardım alacağı ve kendisine fayda sağlayacak yetkin bir kişi ya da kuruma yönlendirmelidir.

 

Bölüm C: Teknoloji

C.1

Hizmetlerin bir unsuru olarak bilgisayar uygulamaları kullanıldığında, danışman şunları temin etmelidir: (a) danışanın bilgisayar uygulamasını düşünsel, duygusal ve fiziksel olarak kullanabilir kapasitede olması; (b) bilgisayar uygulamasının danışanın ihtiyaçlarına uygun olması; (c) danışanın bilgisayar uygulaması işleminin amacını anlaması ve (d) danışanın bilgisayar uygulaması takibinin hem muhtemel sorunları (yanlış yorum ya da uygunsuz kullanım) düzeltmesi hem de sonraki ihtiyaçlarını değerlendirmesi için sağlanması.

C.2

Danışman, çeşitli etnik, ırk, din, fiziksel engel ve sosyoekonomik gruplardan danışanların
hizmetin bir parçası olarak bilgisayar uygulamalarına eşit erişimde olmalarını ve var olan bilgisayar uygulamalarının içeriğinin yukarıda tanımlanan gruplar arasında ayrım yapacak şekilde olmadığını sağlamalıdır.

 

Bölüm D: Ölçme ve Değerlendirme

D.1

Eğitim, koçluk ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerin başlıca amacı karşılaştırmalı ya da kesin şartlar içinde nesnel ve yorumlanabilir betimsel ölçmeler sağlamaktır. Danışman test ve test dışı verileri içeren değerlendirme tekniklerinin tüm alanlarını uygulayarak takip eden raporlarının yorumlanması gerektiğini kabul etmek zorundadır. Değerlendirme sonuçları kariyer ile ilgili kararlar vermek için geçerli bilgi kaynakları türlerinin yalnızca bir tanesini oluşturur. Kişisel dönüşüm danışmanı eğitim sırasında verilenlerin dışında bir ölçme aracını ancak o aracın uygulanması, puanlaması ve yorumlanması ile ilgili öngörülen uygun eğitimi aldıktan sonra kullanabilir. D.2

D.2

Danışman değerlendirme yönetimi öncesinde ve sonrasında inceleme yapanlara belirli yönlendirmeler ve bilgiler sağlamalıdır, böylece sonuçlar diğer ilgili faktörlerle birlikte uygun bir perspektif içine yerleştirilebilir. Bu şekilde, danışman sosyoekonomik ve kültürel faktörlerin sonuçlar üzerindeki etkilerini kabul etmelidir.

D.3

Danışman ve denetin değerlendirmenin uygunluğunu dikkatlice gözden geçirmelidir. Genel doğruluk, güvenilirlik ve ilgili konular, değerlendirmeler kariyer kararları için uygulandığında, etik olmalarının yanı sıra yasal olarak da sorgulanabilir.

D.4

Farklı dökümler yönetim, değerlendirme ve yorumlama için farklı yeterlik seviyeleri talep etmektedir. Danışmanlar yeterliklerinin sınırlarını tanımalıdırlar ve yalnızca hazırlandıkları işlevleri yerine getirmelidirler. Belirli araçların yönetimi ve/veya yorumu lisanslı ya da sertifikalı personelin denetim ve gözetimini gerektirir.

D.5

Değerlendirmenin amacının ve sonuçlarının açık yararı değerlendirme yönetimi öncesinde inceleme

D.6

Uyarlanmış testlere dayalı olarak, kariyer kararlarına yardımcı olan danışmanın, eğitim ve psikolojik ölüm şartlarını, geçerlik kriterlerini ve norm gruplarını bilmesi gerekir.

D.7

Danışman önceki yayıncının bilgisi ve izni olmadan burada yayınlanan testlerin ya da kısımların sahiplenilmesine, çoğaltılmasına ya da değiştirilmesine karşı önlem almalıdır.

 

Bölüm E: Etik ve Yasal Sorunlar

E.1

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar Etik Standartlar belgesinde yazan etik kurallara ve Yaşam Atölyesi’nin etik Kurallarına sadık kalacaktır.

E.2

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar etik kuralları ihlal edildiği durumları Yaşam Atölyesine bildirecektir.

E.3

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar, kayıtların arşiv içinde gizli kalmasını sağlayacaktır.

E.4

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar bilgisayar arşivi içindeki kayıtların gizli kalmasını sağlayacaktır.

E.5

Eğitmen, Koç ve Danışmanlar, “Yaşam Atölyesi Eğitmen, Koç ve Danışman Etik Standartları” belgesine yazan etik kurallara uymadığı taktirde, Yaşam Atölyesi sertifika iptal etme hakkını kendinde saklı tutar.